POLITYKA PRYWATNOŚCI

W naszej działalności dużą wagę przykładamy do ochrony prywatności i danych osobowych. Ww. dane przetwarzamy zgodnie z prawem, w tym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celach, które zostały wcześniej zdefiniowane i podane do wiadomości osób, których dotyczą. Zapewniamy, że przetwarzane przez nas dane są poprawne i aktualne. Dane osobowe, które nie są niezbędne do celów, dla których były przetwarzane lub są nieprawidłowe, usuwamy. Zapewniamy także właściwe środki ochrony przetwarzanych danych osobowych, w tym chronimy je przed nieuprawnionym dostępem.

Aby zapewnić przejrzystość i rzetelność przetwarzania danych osobowych poniżej zamieszczamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu https://www.globeit.pl.

Administrator i kontakt z Administratorem

Administratorem Twoich danych osobowych jest Globe IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Czapli 19A, 02-781 Warszawa, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5252460330, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000334182.

Możesz się z nami skontaktować:

 1. listownie na adres: Globe IT sp. z o.o., ul. Czapli 19A, 02-781 Warszawa;
 2. telefonicznie na numer: +48 22 244 55 00;
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@globeit.pl.

W jaki sposób uzyskujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskujemy od Ciebie, tj. podczas prowadzenia z nami korespondencji, także w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

W jakim celu, w jakim zakresie oraz na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

CELPODSTAWA PRAWNAZAKRES DANYCHOKRES PRZECHOWYWANIAPRZEKAZANIE DANYCH
A.prowadzenie z Tobą korespondencji, w tym przez formularz kontaktowy, archiwizowanie korespondencji oraz rozpatrywanie skarg
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych)dane osobowe podane przez Ciebie w kierowanej do nas korespondencji, jak np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonudo czasu ustania potrzeby kontaktu z Tobą, nie dłużej niż przez 3 miesiące od czasu ustania tego kontaktudobrowolne, przy czym w przypadku odmowy ich podania możemy nie być w stanie zrealizować Twojego żądania (dotyczy w szczególności danych kontaktowych umożliwiających udzielenie informacji zwrotnej zgodnie z żądaniem)
B.prowadzenie procesu rekrutacyjnego na dane stanowisko
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, a także wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 221 kodeksu pracy)do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacjiniezbędne w celu udziału w procesie rekrutacji
art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)inne dane osobowe zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych (wykraczające poza zakres wskazany powyżej)do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy, chyba że kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie do celów przyszłych rekrutacji, ewentualnie do czasu wycofania zgody, jeżeli cofnięcie zgody nastąpi przed zakończeniem rekrutacjidobrowolne
C.umożliwienie złożenia aplikacji spontanicznej oraz udziału w przyszłych rekrutacjach na stanowiska pracyart. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów)imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jeśli jest to niezbędne dla danego rodzaju pracy lub stanowiska, inne dane zawarte w przesłanych dokumentach rekrutacyjnychdo czasu wycofania zgody, nie dłużej niż przez okres 1 rokudobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych

dobrowolne w zakresie wykraczającym poza art. 221 kodeksu pracy
D.rekrutacja celem nawiązania współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (podwykonawstwo)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)dane zawarte w przesłanych dokumentach: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, dane prowadzonej działalności gospodarczej, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowej działalności zawodowejdo czasu nawiązania współpracy lub zakończenia naboru współpracowników (podwykonawców), nie dłużej niż przez okres 6 miesięcydobrowolne, jednak niezbędne w celu udziału w rekrutacji i podjęcia rozmów dotyczących współpracy

We wszystkich innych przypadkach, tj., gdy dane osobowe są zbierane w innym celu, na innej podstawie albo zbieramy dane w innym zakresie i w związku z tym przetwarzamy je przez inny czas, ww. informacje określamy w stosownych klauzulach informacyjnych, które przedstawiamy przy okazji zbierania danych.

Nasze obowiązki

Przekazane nam dane osobowe zachowujemy w poufności i zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Nie profilujemy przekazanych nam danych osobowych ani nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

 1. nasi pracownicy lub współpracownicy, czyli osoby, z którymi na co dzień współpracujemy, a także nasi dostawcy usług, czyli podmioty, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, np. dostawcy usług teleinformatycznych;
 2. inne podmioty, które przetwarzają te dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, instytucje uprawnione do kontroli naszej działalności lub podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów.

 

Przekaz danych poza EOG

Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, z których usług korzystamy w trakcie ich przetwarzania, które mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Ww. kraje mogą nie oferować takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak kraje EOG. Dokładamy wszelkich starań, aby przekazanie tych danych nie doprowadziło do obniżenia poziomu ochrony zagwarantowanego przez RODO. W konsekwencji, Twoje dane mogą być przekazane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. Listę państw, co do których Komisja Europejska wydała decyzję potwierdzającą zapewnienie odpowiedniej ochrony danych można znaleźć na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks.

Jeżeli w stosunku do kraju trzeciego nie wydano ww. decyzji, dane osobowe mogą być przekazane do tego państwa wyłącznie na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji. W razie braku odpowiednich zabezpieczeń w kraju, do którego dane mają być przekazane, przekazanie danych nastąpi na podstawie Twojej zgody. Przed wyrażeniem zgody poinformujemy Cię o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:

 1. dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia), uzupełnienia, jeżeli są niekompletne, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 3. wniesienia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) skargi na Administratora, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa;
 4. w przypadku, gdy przetwarzanie danych następuje na podstawie Twojej zgody, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.

 

Ww. uprawnienia przysługują Ci w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym RODO. Przepisy prawa, w tym RODO, mogą przewidywać warunki, które muszą zostać spełnione, aby realizacja danego uprawnienia była możliwa.

POLITYKA COOKIES

Poza danymi osobowymi w trakcie korzystania z naszej strony internetowej możemy zbierać tzw. pliki cookies.

Czym są pliki cookies?

Pliki cookies („ciasteczka”) to niewielkie informacje w postaci danych informatycznych, które strona internetowa zapisuje w pamięci urządzenia użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Pliki cookies monitorują aktywność użytkownika na stronie internetowej.

Wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies: tymczasowe i stałe.

Tymczasowe pliki cookies są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, smartfonu lub innego urządzenia, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz z naszej strony internetowej) do czasu opuszczenia naszej strony i służą głównie utrzymaniu sesji, zapewniają prawidłowe działanie niektórych aplikacji oraz wyświetlanie zawartości strony.

Stałe pliki cookies są wykorzystywane w celu dostosowania naszej strony do Twoich preferencji i są przechowywane w pamięci Twojego urządzenia przez określony czas albo do czasu ich usunięcia.

Pliki cookies strony trzeciej

Nasz serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa plików cookies umieszczanych na Twoim komputerze (smartfonie lub innym urządzeniu, za pomocą którego łączysz się z Internetem i korzystasz z naszej strony internetowej), aby pomóc przeanalizować sposób korzystania z naszego serwisu przez jego użytkowników, stale ulepszać go i dostosowywać do potrzeb użytkowników. Podczas korzystania z naszego serwisu są zbierane i rejestrowane następujące dane:

 • wyświetlenia strony;
 • zachowanie podczas użytkowania (czas użytkowania, kliknięcia, prędkość przewijania, itp.);
 • przybliżone dane o lokalizacji;
 • z jakiej strony rozpoczęto Twoją wizytę w naszym serwisie;
 • informacje o używanej przeglądarce internetowej, używanym urządzeniu końcowym, dostawcy Internetu;
 • adres IP w formie skróconej (brak możliwości jednoznacznej identyfikacji).


Informacje generowane przez pliki cookies dotyczące korzystania ze strony internetowej, która używa tych plików, są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. USA nie posiadają takiego samego poziomu ochrony danych jak obowiązujący w Unii Europejskiej. Google Analytics umożliwia jednak anonimizację IP, co oznacza, że Google zmniejszy wcześniej Twój adres IP w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami porozumienia o EOG. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Uzyskane w ten sposób informacje są wykorzystywane do oceny sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników czy pomiaru interakcji użytkownika ze stroną internetową. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z żadnymi innymi danymi używanymi w ramach usług świadczonych przez Google.

Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez pliki cookies i odnoszących się do korzystania z naszego serwisu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje naszego serwisu mogą nie działać poprawnie.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na stronie https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ lub https://policies.google.com/?hl=pl

Zebrane dane dotyczące użytkowników są automatycznie usuwane po 14 miesiącach.

Jak wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarkach?

Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość umieszczania plików cookies na Twoim urządzeniu. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies, w tym całkowicie wyłączyć obsługę plików cookies, za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.


W przypadku ograniczenia lub wyłączenia stosowania plików cookies, niektóre funkcje naszego serwisu mogą nie działać poprawnie.